สมาชิก | แผนผังเว็บ |

Young Online Creator by POLIMAXX
11 Apr 2019
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชน Young Online Creator by POLIMAXX : ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณี ชุรินทรพรรณ ผู้จัดการฝ่ายตลาดธุรกิจปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีอาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2562 ณ ห้องทรายทอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชน Young Online Creator by POLIMAXX : ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลกได้ถ้าใช้พลาสติกเป็น" เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประกวด และคัดเลือกเข้ารอบจำนวน 40 ทีม โดยการผลิตผลงานเป็นในรูปแบบ Content Marketing มีแนวคิดในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลาสติกที่ถูกต้องให้กับประชาชน และปรับทัศนคติของประชาชนต่อการใช้พลาสติก ทั้งนี้เป็นแนวคิดใหม่ทางการตลาด ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวคิดที่จะทำให้สังคมไทยมีความเท่าทันกับสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีไปพร้อมกับการสร้างสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานสื่อออนไลน์ทั้ง 40 ทีม และได้ประกาศผลและมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท โครงการฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ได้มีโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ มาสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ตระหนักถึงการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบซึ่งในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างมีศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป