MEMBER| SITE MAP|
petrochemical products

งานแถลงข่าว POLIMAXX RUN3R “รักษ์โลกได้ ถ้าใช้พลาสติกเป็น"
8 Nov 2018

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานแถลงข่าว POLIMAXX RUN3R โดยมีประชาชนและผู้มีชื่อเสียงที่รักการออกกำลังกายสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ Sky Running อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ IRPC จัดโครงการ POLIMAXX RUN3R ขึ้น ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ทั้งยังมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สร้างสังคมของคนรักการออกกำลังกาย พร้อมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการใช้พลาสติกอย่างถูกต้อง ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี สะท้อนแนวคิด 3R Reduce ใช้เท่าที่จำเป็น Reuse ใช้ซ้ำ Recycle แยกก่อนทิ้งเพื่อนำไปรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เพราะพลาสติกช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากใช้ด้วยความรับผิดชอบ

Copyright © 2011 IRPC Public Company Limited. All right reserved. PRODUCT LIABILITY DISCLAIMER | CONTACT IRPC