MEMBER| SITE MAP|
petrochemical products

IRPC - สื่อสารฯ มช. มอบรางวัลประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ "เพื่อโลก เพื่อคุณ"
22 Nov 2018
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์หนังสั้นและคลิปวีดิโอ "เพื่อโลก เพื่อคุณ" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ธีรภัทะ วรรณฤมล คณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารบริษัทฯ อาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการประกวดสร้างสรรค์หนังสั้นและคลิปวีดิโอ "เพื่อโลก เพื่อคุณ" เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประกวด และคัดเลือกเข้ารอบจำนวน 12 ทีม พร้อมมอลเงินสนับสนุนการผลิตผลงานจำนวน 3,000 บาท ต่อทีม ซึ่งแบ่งการผลิตผลงานออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ หนังสั้น แนวคิด Care Share Respect สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ตระหนักถึงการห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และคลิปวีดิโอ แนวคิด Small Step Everyday นำเสนอการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานหนังสั้นและคลิปวีดิโอจาก 12 ทีม เหลือ 6 ทีมเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งได้ประกาศผลและมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท โครงการฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ได้มีโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ มาสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ตระหนักถึงการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบซึ่งในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป
Copyright © 2011 IRPC Public Company Limited. All right reserved. PRODUCT LIABILITY DISCLAIMER | CONTACT IRPC